مکانیک خودرو
 
تشریح سیستم های مختلف خودرو

محل درج آگهی و تبلیغات
 
نوشته شده در تاریخ 1385/04/23 توسط سید حسین حسینی

  

 

جعبه دنده ی  اتوماتیک تویوتا: 

 

 تعداد دندانه ی مجموعه های خورشیدی:

 

 

محاسبه نسبت دور در دنده یک(L1,D1 ):   1:0.426

NC2=0    ثابت

تعداد دور ورودی=1=n(R1)

=Xدور خروجی =n(R2)=n(C1)

n(s1)=n(s2)

(ZR1+ZS1)NC1=ZS1.NS1+ZR1.NR1

(71+29)X=29.NS1+71

29.NS1+71-110X=0

(ZR2+ZS2)NC2=ZS2.NS2+ZR2.NR2

(62+27).0=27NS1 +62.X

27NS1 +62.X=0                            x=0.426  ,   n(s1)=n(s2)=-0.978

      در اینجا افزایش گشتاور به مقدار 2.34 و کاهش دور به مقدار x=0.426   داریم.

 

:چون مجموعه اول فعال است کافی است نسبت دنده محرک به متحرک را بنویسیم.

 

X=NR1/ZC1=0.71           1:0.71

نسبت دور  در دنده سه: یک به یک است و مجموعه ها کوپلینگ کار میکنند. 1:1

  نسبت دور در دنده چهار :دو مجموعه ی اول حالت کوپلینگ دارند و مجموعه ی سوم فعال است.

X=ZC3/ZR3=1.41        1:1.41

نسبت دور در دنده عقب:

در این دنده مجموعه ی دوم فعال است. خورشیدی محرک و رینگی متحرک . قفسه ثابت است.    

 X=27/65=0.435  

   

 

S1=29                   S2=27                   S3=27

C1=110                 C2=89                   C3=92        

R1=71                   R2=62                   R3=65

مسیر دنده ها   
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک